Psykisk ohälsa är vår tids största hälsoutmaning. Det krävs både långsiktiga och möjlighet till snabba och genomgripande samhällsförändringar för att sätta stopp för ökningen av psykisk ohälsa.

Ann Söderlund och Sanna Lundell är kända från bland annt TV-programmet Djävulsdansen som skildrade människor vars närstående lider av psykisk ohälsa. Programmet sändes 2016.

Som vuxen fick Stefan diagnosen Schizoaffektiv efter många år av medicinering och utredningar. Via Peer Supportutbildning hittade han sedan kärleken.

VGR’s valspråk är ”Det goda livet” och Annika kommer berätta om hur man vill uppnå en jämlik hälsa för alla, med fokus på psykisk ohälsa och hur man arbetar förebyggande för barn och unga med psykisk ohälsa och om rätten att leva tills man dör. Föreläsningen kommer också att belysa de alltför stora skillnaderna i somatisk hälsa för personer med psykisk ohälsa/sjukdom jämfört med andra.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett fantastiskt instrument som alla kommuner, landsting/region och statliga myndigheter borde använda sig av i sitt arbete. Konventionen är till skillnad mot annan svensk lagstiftning väldigt detaljrik och beskriver vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har och vilka skyldigheter samhället har. Konventionen består av 50 artiklar. Det talas om att stödet till personer med funktionsnedsättning ska vara universellt utformat men att det inte får utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs. Jag vill under min föreläsning stimulera till att sätta sig in i konventionens innehåll och se de stora fördelar som finns där.

2010 skulle alla enkelt avhjälpta hinder vara borta. Diskriminering på grund av bristande tillgänglighet skulle vara ett minne blott, men blev det så? Jonatan Arenius, som har ansvarat för Humanas Tillgänglighetsbarometer i nio år, har svaret. Vi kan idag tydligt se trender och tecken i tillgänglighetsarbetet, och framför allt vad som är nyckeln till framgång i tillgänglighetsarbetet. Vi kan också svara på vilken effekt det har gett att bristande tillgänglighet idag klassas som diskriminering enligt lag, (Svaret är inte så mycket) och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Välkommen på en föreläsning där exempel varvas med filmer och grafer.

Arbetsförmedlingen berättar ihop med en arbetsgivare hur det gick till när denne anställde en person med funktionshinder. Vi får också träffa en person har fått anställning som berättar om sin resa mot jobb.

De gröna fordonen har blivit ett synligt inslag i stadstrafiken i Göteborg. Men vem är det som sitter bakom ratten och kör serviceresors resenärer i den särskilda kollektivtrafiken (där färdtjänstresor ingår). Kom till Leva och fungera och möt serviceresors förare.
Möt även medarbetarna som planerar utbildning och utbildar förarna. Vi kommer vid samma tillfälle berätta om de särskilda krav vi ställer på förare som kör resenärer för serviceresor och hur förarna utbildas i flera steg. Inom trafikkontoret arbetar vi både på djupet och bredden för att resan ska vara trygg och säker för alla inblandade.

Förändrade utbetalningsrutiner, begränsad utveckling av schablonbeloppet, prejudicerande domar och tolkningar har påverkat såväl enskilda individer som anordnare. Det är allvarligt när regeringen stoppar tvåårsomprövningar med anledning av rättslägets nya läge. I debatten hörs tydliga röster om en hotad LSS-reform där särskilt personlig assistans håller på att urholkas. Det är också allvarligt när flertalet anordnare står i gränslandet mellan att överleva och inte. Personlig assistans är en frihetsreform som vi ska vara stolta över, värna om och utveckla i en riktning där rätten till att leva ett självständigt liv är i centrum.

Vi vill göra mer. Vi har idag mellan 60-70 % av de privata anordnarna som kunder vilket gör att vi har tillgång till exklusiv branschstatistik som vi vill dela med oss av. Detta för att bidra med information till en hel bransch och till utförarna som kan använda det i sin vardag. Därför presenterar vi nu Branschbarometern Personlig Assistans.

Hur kan standarder hjälpa till att skapa ett inkluderande samhälle?
SIS projektledare informerar om standarder och standardiseringsprocessen samt ger aktuella exempel från nationell och internationell standardisering inom tillgänglighet, hjälpmedel och tjänster inom social omsorg. T ex projekt inom kognitiv tillgänglighet och hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, och internationellt arbete med tekniska standarder för hjälpmedel.
Samt projekt med kvalitetsstandarder inom äldreomsorg och LSS.